ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្នែកយានយន្តរបស់អាមេរិច សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ កម្ពុជា អាមេរិច
ប្រកាសស្តីពីការទទួលស្គាល់ស្តង់ដារ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសផ្នែកយានយន្តរបស់អាមេរិច សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ កម្ពុជា អាមេរិច
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
សេចក្តីលំអិតបន្ថែមអំពីឯកសារ  
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.