ឯកសារសិក្ខាសាលាប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានានិងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី

Thu-22-August-2019

ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយក

1 - Brakas 110 Chemicals

2 - Law_on_the_amendment_of_Art_of_Law

3 - PowerPoint Presentation of Precursor.Final

4 - Press reless for Meeting

5 - ការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមី

6 - ច្បាប់អាស៊ីតខ្លាំង

7 - តារាងសារធាតុគីមីជាប់បញ្ញត្ត

8 - សន្ទុរកថាបើករបស់_HE_Chan_sopha


អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Sun-14-June-2020 ]
ច្បាប់វិសោធនកម្មស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា ចុចដើម្បីទាញយក

[ Wed-05-February-2020 ]
ឯកសារThe 61st Asia Expert Meeting on Specific UNR ចុចដើម្បីទាញយក

[ Thu-24-October-2019 ]
ឯកសារដំណាក់កាលក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាចុចដើម្បីទាញយក
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.