បញ្ជីស្តង់ដារកម្ពុជា

Thu-21-April-2016

 ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក បញ្ជីស្តង់ដារកម្ពុជា

អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Wed-23-November-2016 ]
 ចុះដើម្បីទាញយក ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងស្តង់ដារកម្ពុជាសម្រាប់ក្រមអនុវត្តចំនួន៤ និងស្តង់ដារអន្តរជាតិ(ISO) ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន៥ជាស្តង់ដារជាតិ

[ Wed-08-June-2016 ]
 ចុះដើម្បីទាញយក គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុខភាព សុវត្ថិភាពការងារ និងបរិស្ថានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឡជីវឧស្ម័ន

[ Mon-25-April-2016 ]
ចុះដើម្បីទាញយក សេចក្តីជូនដំណឹងដល់សិប្បកម្មដែលមិនបានស្នើសុំចុះបញ្ជីផលិតផល "ចបផ" និងលួចបោះពុម្ភសញ្ញា"ចបផ" 
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.